Vedtekter for Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og Omegn

Vedtekter for Dyrebeskyttelsen Lillestrøm og Omegn, stiftet 1980, Vedtektene ble vedtatt av Interim-styret 22.10.1980, endret 12.3.2002, 28.3.2006, 25.3.2015, 15.3.2016.

§1. Navn
1.1 Foreningens navn er Dyrebeskyttelsen Lillestrøm & Omegn, forkortet DBLO, Org.nr. 914 228 093.

§ 2. Formål
2.1 DBLO skal hjelpe dyr i nød og sikre dyrs rettigheter. DBLO jobber for at dyr skal behandles med respekt og nestekjærlighet. Vi setter dyrs rettigheter og levevilkår i fokus, og jobber for at dyr skal få et verdig, godt liv. 2.2 DBLO skal så langt det er mulig ut fra de tilgjengelige ressurser, ta vare på og omplassere dyr som har behov for nye hjem. 2.3 DBLO arbeider for at alle dyr skal beskyttes av loven og gis samme respekt uavhengig av alder, kjønn, utseende, helsetilstand og art. 2.4 DBLO skal spre kunnskap om dyrevern, dyrs behov og velferd. 2.5 DBLO skal arbeide for at vilkårlig og unødig avlivning av dyr ikke finner sted. 2.6 DBLO støtter tiltak som fører til at dyr kan leve best mulig i samsvar med sin naturlige adferd og biologiske behov.

§3 Juridisk person.
Begrenset gjeldsansvar Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Medlemmer
4.1 Enhver som overholder foreningens vedtekter og lovlige vedtak truffet av de styrende organer, kan opptas som medlem. Medlemskapet i DBLO er personlig. 4.2 Innmelding til forening skjer ved betaling av kontingent og følger kalenderåret. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Utmelding skjer skriftlig. 4.3 Når et medlem ikke har betalt kontingent etter en betalingspåminnelse opphører medlemskapet. 4.4 Styret kan suspendere et medlem fram til førstkommende årsmøte. Årsmøtet kan med 2/3 flertall heve suspensjonen, eller ekskludere vedkommende for bestemt eller ubestemt tid. Før styret beslutter suspensjon skal den det gjelder få anledning til å uttale seg for styret.

§5 Foreningens styre
5.1 Foreningen ledes av et styre som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
a. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser b. Forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi c. Representere foreningen utad
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det, eller når et flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
5.2 DBLO sitt styre består av leder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer som også fungerer som valgkomite. 5.3 Årsmøtet velger leder og styre. Styret konstituerer seg selv på det første styremøtet etter årsmøtet. Dvs. at styret selv velger sekretær og kasserer. 5.4 Leder velges for ett år av gangen, styremedlemmer velges for to år av gangen, varamedlemmer velges for ett år av gangen. Kontinuitet i styret bør sikres. 5.5 Styrets leder og styremedlemmer har møteplikt til styremøter ved innkalling. 5.6 Om et styremedlem trekker seg rykker et av varamedlemmene inn på dennes plass ut fra en rekkefølgen de er valgt. Et varamedlem kan også midlertidig gå inn i styret dersom et styremedlem må melde forfall over en tid. 5.7 Styreleder og et av styrets medlemmer i fellesskap har signaturrett på vegne av foreningen. 5.8 Styret har adgang til å opprette spesielle komiteer om det skulle være ønskelig. 5.9 Styret har taushetsplikt.

§6 Årsmøtet
6.1 Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste kunngjøres på vår nettside senest 1 uke før årsmøtet.
6.2 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter. Ingen har mer enn 1 stemme, stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt. Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av foreningen.
6.3 Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten med mindre ¾ av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av sakslisten.

§7 Årsmøtets oppgaver
7.1 Årsmøtet skal:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Årsmøtet er vedtaksdyktig når lovlig innkalt. 2. Årsmøtet velger møteleder og referent. Valgkomiteen er tellekorps. 3. Behandle foreningens årsmelding 4. Behandle foreningens regnskap 5. Fastsette kontingenten 6. Behandle innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer 7. Velge: a. Leder b. Styremedlemmer og varamedlemmer (varamedlemmer fungerer som valgkomite)

§8. Stemmegiving på årsmøtet
8.1 Alle medlemmer som har fylt 16 år og som er uten skyldig kontingent for foregående år og som har betalt medlemskontingent for inneværende år senest 1 måned før årsmøtet, har stemmerett på årsmøtet.
8.2 Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig når det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene skal anses ikke avgitt.
8.3 Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den velges som har fått flest stemmer (relativt flertall)
8.4 Alle tillitsvalgte må være medlem av Dyrebeskyttelsen Lillestrøm & Omegn og oppfylle kriteriene for stemmerett ved årsmøtene. Personer som ikke er medlem av DBLO kan stille til valg med det vilkår at de umiddelbart og senest 1 – en – uke etter årsmøtet melder seg inn i organisasjonen. Personer som er innstilt av valgkomiteen, men som ikke er medlemmer av organisasjonene på det tidspunkt, gis adgang til foreningens årsmøte. Kandidatene må være personlig tilstede under valget. Enhver av de fremmøte kan fremme benkeforslag på kandidater som alternativ til valgkomiteens innstilling

§9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller når minst en tredel av de stemme-berettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel.

§10 Vedtektsendringer
Endringer i disse vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringen trer i kraft umiddelbart.

§11 Oppløsning. Sammenslutning. Deling
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre om intet valg foretas. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle dyrevernsformål.
Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i denne forbindelse treffes i samsvar med bestemmelse om vedtektsendring (§11). Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.